Abaza transliterator

Transliteration system:

Github